دسامبر 11, 2017
تولید کود گیاهی از ضایعات خرما
در سالهای اخیر استفاده از ضایعات برگی خرما جهت تولید کود نیز مورد توجه قرار گرفته است و تحقیقاتی در زمینه تهیه کود از بقایای گیاهی در دست اجرا می باشدکه تاکنون نتایج مطلوبی به همراه داشته است...
دسامبر 11, 2017
تفاوت کودهای ارگانیک و شیمیایی
کود هاي شیمیایی که برخی از آنها جز عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر عناصر کم مصرف گیاه ( میکرو المنت ) می باشد. عناصر پر مصرف (ماکرو) شامل: ازت – فسفر – پتاس – کلسیم – منیزیم ، گوگرد و عناصر کم مصرف (میکرو) شامل : آهن – روي – منگنز – مس – بر و مولیبدن . به کود هایی که مجموع عناصر فوق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد...
دسامبر 11, 2017
کود گیاهی چیست؟
کود گیاهی (plant fertilizer) نوعی کود است که از پسماندهای آشپزخانه تولید می شود و حاوی هیچ ماده شیمیایی نیست. کود گیاهی بدون اینکه هیچ آسیبی به محیط زیست بزند باعث رشد گیاهان شده و آنها را تقویت می کند و به بهبود وضعیت خاک نیز کمک خواهد کرد....