تهیه ی کود گیاهی از ضایعات درخت نخل


کشاورزان هر ساله مقدار زیادي کود شیمیایی، براي افزایش تولیدات کشاورزي و به منظور تقویت اراضی استفاده میکنند. با مصرف روزافزون کودهاي شیمیایی و عدم برگشت بقایاي گیاهی به خاك و حتی سوزاندن بقایاي آنها، سالیانه از مقد ماده آلیناچیز خاكهاي ایران کاسته میشودو خاك به کلوخههاییغیرقابلنفوذ و غیر قابل برگشت می باشد.

ماده آلی خاك، قلب کشاورزي پایدار است. در واقع ماده آلی خاك شامل بقایاي گیاهی و جانوري، سلول و بافتهاي جانداران خاك و مواد حاصل از ریشه و میکروب های خاک می باشد


بلاگ

parallax background

توضیحات دکتر عبدالعلی حسامی را ببینید


تهیه کود از ضایعات نخل خرما

همکاران ما

  • با سلام
  • عمدکس
  • بایا